درباره ما

download (1)

در حال حاضر پیدا کردن دامنه های معنی دار و با ارزش کار دشوار و درمواردی غیر ممکن می باشد. دروبسایت سل دامین سعی براین داریم تا باگردآوری مجموعه ای ازدامنه های با ارزش،امکان فروش دامنه هایی از این قبیل را فراهم سازیم.

ما مفتخرهستیم تا خدمتی متفاوت را بخصوص برای کسانی که برای جایگاه تجارت خود ارزش قائلند ارائه دهیم.